FAQ

1. Co to jest budżet obywatelski? Jaki jest jego cel?

Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, tym samym współdecydując o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje. W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej.

2. Kto może składać wniosek? Czy swoje projekty mogą składać instytucje, szkoły, związki?

Swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Sosnowca. Wniosków nie mogą składać instytucje itp.

3. Jakie dokumenty należy przygotować?

 • Należy prawidłowo wypełnić formularz projektu (załącznik nr 3)
 • Dołączyć do niego listę poparcia
 • W przypadku osób małoletnich zgodę opiekunów prawnych (załącznik nr 4)
 • W przypadku terenu nie stanowiącego własności gminy należy do formularza dołączyć deklaracje właściciela terenu o współfinansowaniu inwestycji (załącznik nr 8)

Uwaga! W tegorocznej edycji B.O załącznikiem obowiązkowym do formularza jest mapa z szczegółową lokalizacją projektu.

4. Kto może głosować na projekty?

Głosować na projekty mogą wszyscy mieszkańcy miasta. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

5. Czy można zagłosować na projekt spoza swojego obszaru?

Tak. Zgodnie z życzeniem mieszkańców można głosować na projekty z terenu całego miasta.

6. W jakiej formie można zgłosić projekty?

 • Projekty należy zgłaszać na formularzu (zał. nr 3) do Zarządzenia Prezydenta dot. Budżetu Obywatelskiego. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.obywatelski.sosnowiec.pl lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta ul. Małachowskiego 3 pok. 35
 • Formularz można złożyć w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta ul. Małachowskiego 3 pok. 35, wysłać skan formularza mailem na adres obywatelski@um.sosowiec.pl lub pocztą.

7. Co się stanie jeśli kwota szacunkowa będzie się (znacznie) różnić od kwoty rzeczywistej?

Projekty mogą być zgłaszane do maksymalnej puli środków dostępnych w poszczególnych lokalnych strefach konsultacyjnych. Jeśli po ocenie merytorycznej projekt będzie się mieścił w puli środków dostępnych w strefie trafi on na listę projektów poddanych pod głosowanie z kwotą zaproponowaną przez Zespół Konsultacyjny. W przypadku przekroczenia kwoty projekt będzie konsultowany z autorem w celu jego ograniczenia tak aby mieścił się w dostępnej puli środków.

8. Jakich projektów nie można zgłaszać?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • Ograniczenia kwotowe złożonych projektów: w przypadku projektów złożonych w poszczególnych Lokalnych Strefach Konsultacyjnych, których wymagany budżet na realizację przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku na dana strefę, a w przypadku Strefy Edukacji nie mogą przekraczać kwoty 700.000 zł na projekty zlokalizowane na terenie szkół oraz 200.000 zł na projekty zlokalizowane na terenie przedszkoli,
 • Które po realizacji generowałyby koszty utrzymania zbyt wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • Które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, wieloletnią prognozą finansową miasta itp.,
 • Które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • Które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 • Które nie spełniają wymogów w zakresie gospodarności,
 • Placówka edukacyjna na terenie której został zrealizowany zwycięski projekt nie może brać udziału w dwóch kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego,
 • W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wprowadza się ograniczenie dla projektów z zakresu budowy nowych placów zabaw i siłowni. Możliwe będzie zgłaszanie projektów tylko z zakresu modernizacji istniejących placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw o urządzenia siłowe.

9. Czy można zgłosić projekt, który był zgłoszony w poprzedniej edycji BO?

Tak. Można zgłaszać projekty, które nie trafiły do realizacji w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

10. Czy jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt?

Każdy mieszkaniec może dokonać dwóch zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego.

11. Co się stanie gdy zostaną zgłoszone dwa projekty na tą samą lokalizację?

Wzorem lat ubiegłych staramy się skontaktować autorów projektów i zależy to od ich decyzji czy połączą złożone projekty, czy decydują się na rywalizację.

12. Czy zgłaszany projekt musi być zrealizowany w ciąg jednego roku?

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest w cyklu rocznym, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok budżetowy wraz z kwotą przeznaczoną na ten cel.

13. Jak bardzo szczegółowy musi być opis projektu? Czy musi zawierać koszty ew. odwadniania, koszty utrzymania itp.?

Im bardziej szczegółowy opis projektu tym łatwiej będzie można ocenić projekt i poddać go wycenie. W przypadku braku podania wspomnianych kosztów zostaną one doliczone w trakcie oceny merytorycznej projektu.

14. Czy można zgłaszać projekty dla innej dzielnicy niż zamieszkania?

Nie. Aby zgłosić projekt trzeba być mieszkańcem danej lokalnej strefy konsultacyjnej.

15. Ile projektów może poprzeć jedna osoba, przed ich zgłoszeniem przez pomysłodawców?

Na tym etapie nie ma wprowadzonego ograniczenia. Można więc poprzeć dowolna liczbę projektów.

16. W jaki sposób osoby zgłaszające mogą promować swoje projekty?

Promocja projektów zależy od inwencji twórczej mieszkańców. Z naszej strony organizowane będą po ocenie merytorycznej Fora Mieszkańców podczas których mieszkańcy mogą zaprezentować złożone projekty. Z naszej strony po ocenie formalnej będzie realizowany Piknik Obywatelski. Nowością w tej edycji jest możliwość druku plakatów z naszej strony oraz promowanie projektów na portalach społecznościowych.

17. Jakie kryteria decydują, czy dany projekt będzie realizowany?

 1. Zespół Konsultacyjny powołany zostaje odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. W skład Zespołu Konsultacyjnego wchodzą pracownicy wydziałów i jednostek merytorycznych oceniających wnioski, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz przedstawiciele mieszkańców.
 2. Wydział Rozwoju i Promocji Miasta dokonuje weryfikacji formalnej każdego zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego pod względem jego zgodności z przyjętą procedurą. W przypadku wystąpienia braków, autor projektu zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od poinformowania go o tym fakcie (mailowo lub telefonicznie). W momencie nie dostarczenia wymaganych dokumentów projekt zostanie odrzucony.
 3. Po ocenie formalnej Zespół Konsultacyjny przekazuje zgłoszenie zadania do właściwych merytorycznie Wydziałów Urzędu w celu dokonania przez nie oceny zgodności z prawem, możliwości realizacji zadania oraz ustalenia szacunkowej wartości zgłoszonego zadania.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w zgłoszeniu zadania do Budżetu Obywatelskiego, Wydział Merytoryczny może zwrócić się z prośbą do autora projektu o wyjaśnienie lub uzupełnienie danych zawartych w zgłoszeniu zadania do Budżetu Obywatelskiego. Autor na uzupełnienie ma 5 dni roboczych od momentu otrzymania informacji, (mailowo lub telefonicznie) jeżeli termin ten nie zostanie dochowany obowiązywać będą rozwiązania zaproponowane przez Zespół Konsultacyjny. Zespół Konsultacyjny może ingerować w merytoryczny zakres propozycji projektów, zmianę miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami w konsultacji z autorem.
 5. Po przeprowadzeniu czynności określonych w rozdziale III pkt. 1-5, Zespół Konsultacyjny w obecności, co najmniej połowy składu, w głosowaniu zwykłą większością głosów:
  5.1. Pozytywnie opiniuje zgłoszenia, które spełniają wymagania określone w rozdziale III pkt. 1-5,
  5.2. Negatywnie opiniuje zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w rozdziale III pkt. 1-5 uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.
 6. Na podstawie dokonanej weryfikacji zgłoszeń, Zespół Konsultacyjny sporządza listę pozytywnie zaopiniowanych zgłoszeń zadania publicznego dla każdej Strefy, która poddana zostanie głosowaniu oraz listę negatywnie zaopiniowanych zgłoszeń i przekazuje je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.
 7. W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji autorowi projektu przysługuje możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w pkt 10.
 8. Prezydent po zapoznaniu się z opiniami wydziału merytorycznego niezwłocznie rozpatruje wniesiony protest. Rozpatrzenie protestu jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania.
 9. Po ocenie merytorycznej odbywa się Piknik z Budżetem Obywatelskim dotyczący złożonych w poszczególnych Strefach projektów.
 10. Po Pikniku z Budżetem Obywatelskim ostateczne listy zgłoszeń oraz odnoszące się do tych zgłoszeń opinie i uzasadnienia Zespołu Konsultacyjnego wraz z informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Punktach Konsultacyjnych.
 11. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Zarządzeniu decyduje Zespół Konsultacyjny zwykłą większością głosów.
 12. Ostatnim i najważniejszym etapem jest głosowanie mieszkańców.

18. Czy pomysłodawca projektu będzie brał udział w realizacji zgłoszonych projektów? Kto będzie realizować zadania, przetarg?

Tak. Po ogłoszeniu wyników spotykamy się z ich autorami w celu doprecyzowania zapisów projektu i ich uszczegółowienia. Mają oni również możliwość na zapoznanie się z powstałą dokumentacją projektową i wniesienie uwag. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawcy projektów są wybierani w przetargu.

19. Czy jest określony próg frekwencji?

Tak jest określony próg frekwencji. Aby projekt trafił do realizacji musi zagłosować na niego co najmniej 50 mieszkańców.

20. Czy można zgłaszać projekty kulturalne itp.?

W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać wszystkie projekty zgodnie z zakresu zadań gminy (ustawa o samorządzie gminnym). W tym roku wprowadzono jedynie zapis ograniczający budowę siłowni i placów zabaw w nowych lokalizacjach.

21. Co się stanie z projektem jeżeli w trakcie głosowania zdobędzie np. 20 głosów?

W tej edycji zostaje wprowadzony próg wyborczy na poziomie 50 głosów. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby głosów, środki zostaną rozdysponowane na LSK, w których była największa frekwencja wyborcza.

Proszę czekać...